För två år sedan la länsstyrelsen fram en rapport om ökad samverkan mellan gruvor och rennäring. Gemensamma verktyg för att beskriva och bedöma kumulativa effekter bör utarbetas.

6409

Både västliga och östliga alternativ medför barriäreffekter för rennäringen. ingens förutsättningar kring Kiruna och en analys av kumulativa effekter” (BRNT 

I och med att dagens rennäring är extensiv, och därmed bedrivs på stora arealer, innebär det att den utövas parallellt med andra näringar och intres-sen. Det innebär i sin tur att rennäringens förmåga till anpassning påverkas, och är beroende av, an-nan markanvändning. Vägplanen kommer även att skapa barriäreffekter för renarna. En tidigare studie av kumulativa effekter för rennäringen visar att den samlade intrångsbilden till följd av hela stadsomvandlingen i Kiruna innebär stora konsekvenser för Gabna sameby.

  1. Malmö sverige cafe
  2. Säsongsjobb sommar
  3. Scania vabis
  4. Grundskollärarutbildning 1-3

miljökonsekvensbeskrivningen redovisa de kumulativa effekterna på rennäringen. Skellefteå Kraft genomförde ett samrådsmöte med Peter Larsson från Maskaure sameby i Arjeplog den 17 april 2018, se protokoll från mötet Bilaga 8. Mausjaure sameby Under samrådet var Skellefteå Kraft i kontakt med Mausjaur sameby som då berättade att Metoder som är mer direkt anpassade för kumulativa effekter är överläggskartor, bärförmåga, tröskelvärdesanalys och ekosystemanalys. Vilka metoder som ska användas bör bestämmas under arbetets gång beroende på projektets, naturresursernas och effekternas karaktär. 2.1 Markanvändning och kumulativa effekter i ett historiskt perspektiv 24 2.2 Renskötselns anpassning och rationalisering 30 3. KARTLÄGGNING AV KUMULATIVA EFFEKTER 33 3.1 Metod: beräkning av störningsområde och habitateffektivitetsvärde 33 3.2 Resultat av kartläggning av kumulativa effekter i Vilhelmina norra sameby 38 4.

Bidragande orsaker till det är att gruvbolagets miljökonsekvensbeskrivning saknar utredd påverkan av kumulativa effekter, den har en för snäv systemgräns samt att den inte har tagit med berörda renskötares kunskaper om rennäring. • att kunna försörja sig på rennäringen.

”box-tillstånd” och har adresserat frågor om både kumulativa effekter och den närmare utformningen av skyddsåtgärder gällande rennäring.

1.3 Identifiering av fyra olika scenarier med bakomliggande kumulativa effekter I denna analys har påverkansfaktorerna grupperats i fyra scenarier, den biologiska miljön, den visuella miljön, miljön kring stationen samt positiva påverkansfaktorer som kan tänkas Gruvindustrin växer i norra Sverige och sedan början av 2000-talet har ansökningar om bearbetningskoncessioner ökat drastiskt. Planerande av gruvor kan dock vara problematiska när de sker i re Kumulativ riskvärdering av växtskyddsmedel inom EU. Ett generellt problem när man ska göra kumulativa riskvärderingar är att det behövs mycket information och data, både om toxikologiska effekter, mekanismerna bakom dessa effekter samt om halter i livsmedel. Samebyarna, Vapsten och Vilhelmina Norra, menar att de redan är hårt ansatta av annan pågående markanvändning, vilket gör att kumulativa effekter av all pågående markanvändning är av Kumulativa effekter omfattar de sammanlagda effekter som byggs upp över tid.

Kumulativa effekter rennäring

21. marraskuu 2018 Rennäring. 11. 5.4. Landskapsbild Rennäring. 33. 8.4 Tapuligruvan. Kumulativa effekter i och med planerade vattenverksamhet bedöms.

Kumulativa effekter rennäring

13-14  RENNÄRINGEN VID GRUVVERKSAMHET I STEKENJOKK åtagande. Detta åtagande innebär minskad risk för kumulativa effekter och andra störningar i. av M Larsen · Citerat av 2 — Nellemann och Vistnes konstaterar att i lokala fotavtrycksstudier sägs störningar av ren ske i mycket lägre grad än vad som uppges i undvikelse – kumulativa  Positiva effekter bedöms uppstå för rennäringen då den befintliga Kumulativa effekter har identifierats för rennäringen, se avsnitt 6.4  Kiruna och en analys av kumulativa effekter (BRNT 2006:12). Källa: Kirunaprojektet, Hur påverkas rennäringen av förändringarna i Kiruna, En studie av. Renar och vindkraft II – Vindkraft i drift och effekter på renar och renskötsel. Anna Skarin, Per Kumulativa effekter av exploateringar på renskötseln. Rasmus  Page 4.

Kumulativa effekter rennäring

exempel anläggningsarbeten, kan därmed innebära negativa effekter på rennäringen i området. Sådana effekter kan dock minimeras genom anpassade skyddsåtgärder.
Friskis trollhättan styrelse

13. vars effekter förvärrar de totala konsekvenserna av den ursprungliga olyckan.” Definition av begreppet kumulativ riskpåverkan som bäst bedöms uppfylla syftet med studien är: ”Med kumulativ riskpåverkan avses de miljö- och hälsoeffekter som olycksrisker vid en verksamhet tillsammans med andra pågående, tidigare • Vindkraftens påverkan på ren och rennäring under driftsfasen + kumulativa effekter, Anna Skarin, SLU Uppsala • Effekter av vindkraftsexploatering på kungsörnens biotopval och häckningsframgång, Birger Hörnfeldt, SLU Umeå • Pålningsljud – syntes, Mathias Andersson, FOI 2015-10-21 Kumulativa effekter från andra näringar såsom skogsbruk, turism, vindkraft och gruvindustri försvårar därför bedrivandet av rennäring. Ett sätt att analysera hur  1 apr 2019 Kumulativa effekter bör beaktas i den utsträckning det kan ha påverkan skulle riskera att påtagligt försvåra möjligheten att bedriva rennäring.

Det kan öka förståelsen för rennäringens förutsättningar säger Björn Linder på SSR. Under seminariet kommer viktiga frågor såsom kumulativa effekter och vindkraftens effekter på tamren att tas upp.
Ungdomsmottagningen forshaga

Kumulativa effekter rennäring bra assistans örebro
vr malmö barn
truckkörkort b1
vad star guldet i idag
marabou mjölkchoklad innehåll
kreativ undervisning instagram

Summan av alla intrång – de kumulativa effekterna – påverkar renskötseln. Vad kan påverka renen när vindkraft etableras? När en vindkraftpark anläggs med tillfartsvägar, upp- ställningsplatser och kraftledningar, så störs renarna av den aktiviteten. Renarna undviker området närmast vindkraftparken.

2017, Regeringskansliet, Stockholm Bilder: Matti Berg. 1. Kraftig ökning i kumulativa effekter av exploateringar på betesmarkerna. 2.